Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.HADSY.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez korzystających ze strony internetowej hadsy.pl (dalej zwanych „Użytkownikami”) w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej hadsy.pl (dalej zwanej „Serwisem”).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych w serwisie i za jego pośrednictwem jest firma HADSY Agnieszka Iwanowska z siedzibą w Gdańsku (ul. Żuławska 3a/6, kod pocztowy 80-062), NIP 8491566004, REGON 387698437 (dalej zwana „Administratorem”).
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
 4. Zawartość Serwisu można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Serwis zbiera jedynie te dane osobowe, które podane są dobrowolnie przez Użytkowników.
 5. Każda Użytkownik, który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwości ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: kontakt@hadsy.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, jeśli jest to konieczne dla skorzystania z Serwisu lub usług świadczonych za jego pośrednictwem. Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.
 4. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu osoby, która skorzystała z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie będą przetwarzane w celu obsługi przesłanego zapytania i komunikacji z Użytkownikiem w związku z przesłaną przez niego wiadomością.
 5. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu osoby, która skontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej dostępnej w Serwisie będą przetwarzane w celu obsługi przesłanego zapytania i komunikacji z Użytkownikiem w związku z przesłaną przez niego wiadomością.
 6. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres jest dostępny w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 8. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 9. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz pracownikom i współpracownikom Administratora, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi prawnicze.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis za zgodną Użytkownika używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies znajdują się m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647.
 2. Użytkownik przy pierwszej wizycie na stronie zapoznaje się z komunikatem dotyczącym plików cookies oraz wyraża bądź nie wyraża zgody na ich użycie poprzez zaznaczenie właściwego pola. Użytkownik w każdej chwili ma również możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 3. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki Cookies:
  1. pliki Cookies Administratora:
   1. sesyjne – są plikami tymczasowymi, pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania z Serwisu, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
   2. stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika w przeglądarce internetowej;
  2. pliki Cookies podmiotów trzecich.
 4. Administrator może przetwarzać dane (w tym dane osobowe) zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu w następujących celach:
  1. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu i funkcjonalności w nim dostępnych,
  2. umożliwienia Administratorowi administrowania Serwisem, w szczególności poprzez zbieranie danych w postaci logów serwera,
  3. uwierzytelnienia Użytkownika Serwisu,
  4. weryfikacji, czy Użytkownik widział wyskakujące okienko (tzw. Pop-up) i kiedy ponownie wyświetlić wyskakujące okienko dotyczące ustawień,
  5. prowadzenia działań marketingowych (w tym remarketingu), w szczególności w celu prezentowania Użytkownikowi wyłącznie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym preferencjom, zainteresowaniom i potrzebom (w tym profilowania);
  6. wykonywania przy użyciu Google Analytics pomiarów interakcji Użytkowników z Serwisem i ustalania skąd pochodzą jego Użytkownicy,
  7. działalności marketingowej i remarketingowej przy użyciu Google Ads, Facebook Ads oraz Facebook Pixel mającej na celu prezentowanie Użytkownikowi spersonalizowanych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym preferencjom, zainteresowaniom i potrzebom (w tym profilowanie).
  8. zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć jak Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz pomagają w poprawianiu jego funkcjonalności i zawartości oraz jak reagują na działania marketingowe i remarketingowe / do pomiaru skuteczności kampanii marketingowych i remarketingowych.
  9. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  10. rozwoju Serwisu, w tym optymalizacja jego funkcjonalności pod kątem zachowań Użytkowników;
 5. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi lub usług dostarczanych przez podmioty trzecie i wykorzystywaniem plików Cookies tych podmiotów, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich. Administrator korzysta z usług następujących podmiotów trzecich, które stosują pliki Cookies w Serwisie:
  1. Google Analytics – Administrator korzysta z Google Analytics w celu zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz pomagają Administratorowi w poprawianiu jego funkcjonalności i zawartości. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analitycs. Więcej o dostawcy i stosowanych przez niego zasadach prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  2. Google Ads – Administrator korzysta z narzędzia Google Ads w celu prowadzenia kampanii marketingowych i remarketingowych. Za pomocą Google Ads promowany jest Serwis w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Więcej o dostawcy i stosowanych przez niego zasadach prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  3. Google Tag Manager – Administrator korzysta z narzędzia Google Tag Manager w celu kontrolowania prowadzonych przez niego kampanii reklamowych oraz sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Tag Manager. Więcej o dostawcy i stosowanych przez niego zasadach prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  4. Google Search Console – Administrator korzysta z narzędzia Google Search Console do analizy ruchu w Serwisie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Search Console. Więcej o dostawcy i stosowanych przez niego zasadach prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  5. Facebook Pixel – Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel, aby kierować spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Więcej o dostawcy i stosowanych przez niego zasadach: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

DODATKOWE INFORMACJE

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki, grafiki i banery kierujące do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkowników udostępniających swoje dane osobowe obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie hadsy.pl/polityka-prywatnosci/
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności prosimy pisać na adres: kontakt@hadsy.pl